ANUSHAM POOJA

Pooja Date: November 19, 2017


Anusham pooja for Sri Mahaperiyava going to be held on 19th November, 2017.

The following programs are scheduled for the day.

1. Avahanthi Homam

2. Periyava Panchalogha Vighragham & Padhukha Purappadu along with upanishath parayanam, followed by Annadhanm

 

Donor:

  • Mr.K.Swaminathan, Bangalore,
  • Mr. K.Sathyanarayanan, Chennai, Mr.Jayaraman, Chennai.